WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


پاییز فصل ویرایش است

نه فصل رویش

کوچولوی سبز بدبخت

WALL.E با ایوان به ماه عسل رفته است

برگرد

برگرد و گردی شو

در خاک

برگرد

به همان جایی که بودی

برگرد سبز کوچولوی بدبخت

این باغچه دارد خاکش خاکستری میشود

برگرد کوچولو

پاییز فضل ویرایش است

نه فصل رویش...

تصویر برای امروز صبح توی حیاط خانه ی مان.

witch Aura