WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


زن دیوانه ی سرخپوست

بسته شده بود به درخت

توله گرگ های گرسنه، می خندند

 

 

 

 

اسپری فلفل:

در جیب شنل قرمزی

توله گرگ های گرسنه، گریه می کردند

 witch Aura

نظرات (۱)

گریه ها وخنده های توله گرگ ها