WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


حالاتصور کن، گل های
مجازی و حقیقی
گله ای
به ما حمله کنند.
در غار عقاب و مار است
در آسمان کرکس ها
باید دنبال خرگوش سفید دوید
آلیس هم همین کاررا کردو
رسید به سرزمین عجایبی که
شعر بود

                                                                                                                                                                           Alis 1  

witch Aura