WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


دَم به دقیقه

دُم دقیقه هارا می گیرم و

به عقب باز می گردانم

 

 

*نمیدانم چندمین پست امروز است چهارمی؟ پنجمی؟ ...

 

 

witch Aura