WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


در حال شیت بندی

موزیک گوش دادن

یک دفعه یک زن پخش بشود

یک دفعه وا بروی

دستت روی چک نویس برود

و از گوش به ذهن

و از ذهن به بازو

و از بازو به دست

و از دست به مداد

و از مداد به کاغذ

تراوش شود

تراوش شود

تراوش شود

احساست

و چشمانت...

نقاشی روی چکنویس=من

پ ن : یک زن - اراتو

پ ن : (... ـ ـ ـ ...)= مورس : sos

witch Aura