WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


 فاخته ای که

باخته بود

فاخته ای که

کودکش را

در لانه ی دیگری رها کرده بود

نفرین شد و همه جا گفت

کو کو کو کو کو کو؟

 

پ ن : فاخته ها تخم خود را در لانه ی پرندگان دیگر میگذارند

.-در راستای پست تخم مرغ مترسک.... تخم مرغ فاخته مثلن با سس شکلات :دی :)) -

witch Aura