WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


آدمی که سیب را گاز زد

از بهشت به زمین آمد

آدمی که به زمین آمد

آهنی شد

آدم آهنی ای سیب راگاز زد

از زمین به کدام جهنم رفت؟

پ ن : عکس من

witch Aura