WITCH

WITCH

شعر هایم را
به هر زبان
به روی درختِ
زبان گنجشکی
می نویسم
عکس هایم را
روی دیوار برلین بزنید
نقاشی هایم را
روی دیوار چین
من مینشینم و برایتان یک گوشه
سازدهنی میزنم


                                                               

زن همسایه

آبله مرغان گرفته بود

او همان کسی بود که می گفت

زیرک ترین زن گلستان* است

 


*استان گلستان.

witch Aura

نظرات (۱)

مرغ زیرک